Adınız *
Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Örnek: ad_soyad@posta.com
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için, aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
Cinsiyetiniz *
Doğum Tarihiniz *
Doğum tarihinizi eksiksiz giriniz.
T.C. Kimlik Numaranız
Şifreniz *
Şifreniz en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
Güvenlik Kodu
Sol taraftaki güvenlik kodunu giriniz.
Eğer kodunu düzgün görüntüleyemiyorsanız, yenile düğmesine tıklayarak yeni bir kodu üretiniz.
Güvenlik Kodu *

İŞ/STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.(“Şirket”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen elektrik tedarik lisansı kapsamasında ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 s.Kanun”) ile düzenlen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda azamı özen ve dikkat göstermektedir.
6698 s.Kanun kapsamında, gerçek kişinin kimlik, iletişim, ikametgah, lokasyon, özgeçmiş gibi bilgileri başta olmak üzere fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine kadar tüm bilgileri ile çalışma hayatında ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim, sertifika bilgileri ve işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen, ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik ve genetik verilerde dahil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri / özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.
Bu nedenle Şirketimize yapmış olduğunuz iş/staj başvurusu kapsamında paylaşmış olduğunuz ve/veya iş görüşme süreçlerinde elde edilen kişisel verileriniz, 6698 s.Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işleyebilecek, ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarılabilecektir.
a.Veri Sorumlusu:
Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. 6698 s. Kanun uyarınca “ veri sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel verileriniz; “veri sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.
b. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
6698 s.Kanun’da “kişisel verilerin işlenmesi”; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde tanımlanmıştır
İş sözleşmesi imzalanması amacıyla yaptığınız başvurunuzda, staj başvurunuzda veya işe alım /staj kabul süreçlerinde yapılan görüşmelerde, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi, ilerde doğabilecek iş imkanlarından yaralanabilmeniz ve/veya iş sözleşmesinin yapıldığı esnada, sözleşmenin yapılması ve yerine getirilebilmesi, için tarafınızca hem yüz yüze, hem de sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan tüm kişisel bilgiler, Şirketimizce adayın ihtiyaçlar kapsamında işe yerleştirilebilmesi ve iş sözleşmesinin yapılması ile kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.
c. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 s. Kanun’da dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak, ve Aydınlatma metninin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili Kurum ve Kuruluşlar, Maliye Bakanlığı,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TEDAŞ, gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; elektrik üretim/perakende satış, dağıtım, gaz, internet, ses, hizmeti, enerji araç kiralama faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan firmalara da dahil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca Kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddesinin üçüncü fıkraları maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
c. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İş/staj başvurunuz kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendi kapsamında, iş sözleşmesini kurulabilmesi /staj sürecinin işletilebilmesini teminen veya Kanunda öngörülen hallerde açık rızanız alınarak, elektronik, sözlü, yüz yüze, yazılı, görsel ortamlarda toplanmaktadır.
d. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
6698 s. Kanunun on birinci maddesi uyarınca kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) 6698 s. Kanun’un maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz
e. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak veya noter vasıtasıyla veya kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’ un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’ e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Adres : Siteler Mahallesi Ulus Caddesi No: 73/A Pamukkale/Denizli
Mersis Numarası : 0109041887400013
Kep Adresi : aydemepsas@hs02.kep.tr
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.