Adınız *
Soyadınız *
E-posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için, aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
Cinsiyet *
Doğum Tarihi *
Yaşadığınız İlçe / Şehir *
 / 
Telefon Numaranız *
Eğitim Durumu *
Üniversite *
Bölüm *
Sınıf *
Son İş Deneyimi *
Firma *
Pozisyon *
Şifreniz *
Şifreniz en az 6 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *

İŞ/STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ (“Aydem” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çalışan adaylarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik, iletişim, mesleki deneyim, fiziksel mekân güvenliği, aile bireyleri bilgisi, görsel verileriniz ile özgeçmişiniz ve ayrıca iletmeniz halinde sağlık ve dernek üyelik verilerinizi içeren özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; çalışan adayı başvuru süreçleri ile seçme, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizi ziyaretiniz halinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması kapsamında kamera görüntülerinin alınması, referans kontrolü, bilgi ve veri güvenliğinin temini, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek veya grup şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek ve açık rızanızın bulunması halinde 12 ay süre ile fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, referans kişilerine, Şirket’in bağlı bulunduğu Aydem Holding grup şirketlerine, onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına ve gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, danışman şirketler ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler, referans/lar tarafından iletilen bilgiler ve kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.aydem.com adresinden ulaşabileceğiniz form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, DENİZLİ adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
 Şirketimiz aydem.perakende@hs02.kep.tr posta adresine veya
 Şirketimizde tanımlı e-posta adresiniz ile Şirketimizin kvk.aydem@aydemenerji.com.tr adresine veya
 Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca
Çalışan/Stajyer Adayı Açık Rıza Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ (“Aydem” veya “Şirket”) olarak, Şirketimiz çalışan adayı olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya kanunlarda öngörülmesi) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapmış olduğunuz iş başvurusu; açık rızanıza istinaden Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ (“Aydem”) ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ (“Gediz”) işe alım süreçlerinde kullanılacaktır. Başvurunuzun Aydem ve/veya Gediz tarafından görüntülenmesini/kullanılmasının istemiyor ve buna ilişkin açık rıza vermiyorsanız, ilgili pozisyon için “https://www.kariyer.net” adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz”:

Aydem bünyesindeki açık pozisyona yaptığım başvurunun incelenmesi sırasında Şirket ile paylaştığım özel nitelikli kişisel verilerimden olan sağlık ve dernek üyelik verileri, Şirket bünyesindeki açık pozisyona yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi, mülakat sürecinde değerlendirilmesi amacıyla yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerim ile birlikte paylaştığım referansların rızasını alarak ve bilgileri dâhilinde referans kontrollerinin ve gerekli araştırmaların yapılması, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişimin değerlendirilmesi amaçlarıyla Aydem tarafından işlenmesine, diğer grup şirketleri ile paylaşılmasına ve yurt içinde bulunan grup şirketleri ile ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılmasına ve 12 ay süre ile muhafaza edilmesine ve tarafımla iletişime geçilmesine,

Aydem tarafından Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.


Veri Sorumlusu : Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Adres : Siteler Mahallesi Ulus Caddesi No: 73/A Pamukkale/Denizli
Mersis Numarası : 0109041887400013
Kep Adresi : aydemepsas@hs02.kep.tr
Kişisel Verilerle İlgili Aydınlatma Metni'ni okumak için tıklayınız.
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.